Wat zijn notulen?

Bij een BV moeten vaak bepaalde beslissingen door de algemene vergadering van aandeelhouders beslist worden. Hiervoor moeten er conform de akte van een BV notulen opgemaakt worden. Dit is een algemeen verslag van de besproken zaken en de genomen beslissingen. Een notulist maakt de notulen op en zorgt voor de vastlegging hiervan. Dit is derhalve een op schrift geschreven verslag van de besproken zaken.

Voorbeeld notulen agio storting

Hieronder tref je een voorbeeld van de notulen van een agio storting.

NOTULEN van de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NAAM BV, gevestigd te PLAATS, gehouden te PLAATS op DATUM.

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer NAAM. Voorzitter wijst voor het houden van de notulen van de vergadering aan de heer NAAM.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het gehele geplaatste aandelenkapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er geen certificaten van aandelen met medewerking van de vennootschap uitgegeven en dat noch vruchtgebruik, noch pandrecht op een of meer aandelen is gevestigd, zodat in deze vergadering geldige besluiten kunnen worden genomen.

De voorzitter stelt aan de orde het volgende:

  1. Vergadering besluit om op de aandelen van de vennootschap een aanvullende storting te doen van € 00000 (zegge: …….), welke storting op de balans van de vennootschap als “agio” zal worden gekwalificeerd en daarom als eigen vermogen heeft te gelden.
  2. De vergadering bedankt de notulist van deze vergadering voor het vastleggen.
  3. Op voorstel van de voorzitter machtigt de vergadering de bestuurder van de vennootschap tot het verrichten van alle handelingen welke nodig of gewenst zijn teneinde de besluiten zoals bovenstaand vermeld te realiseren.
  4. Voorzitter sluit de vergadering.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te PLAATS op DATUM.

Aanwezig en akkoord met bovenvermelde besluiten;

HANDTEKENING

NAAM DIRECTIE

notulen voorbeelden voor een bv

Voorbeeld notulen resultaatbestemming

Hieronder tref je een voorbeeld van de notulen van een resultaatbestemming.

NOTULEN van de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NAAM B.V., gevestigd te PLAATS, gehouden te PLAATS op DATUM.

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer NAAM. De voorzitter wijst voor het houden van de notulen van de vergadering aan de heer NAAM.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het gehele geplaatste aandelenkapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, dat geen certificaten van aandelen met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en dat noch vruchtgebruik, noch pandrecht op een of meer aandelen is gevestigd, zodat in deze vergadering geldige besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en het houden der vergadering niet in acht genomen.

De voorzitter stelt aan de orde de volgende besluitenlijst:

  1. De vergadering besluit met algemene stemmen goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de voorzitter om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar JAAR goed te keuren en vast te stellen. Het eigen vermogen per DATUM van de vennootschap bedraagt per BEDRAG, en de winst na aftrek van verschuldigde vennootschapsbelasting BEDRAG
  2. Vergadering besluit met algemene stemming decharge te verlenen aan de bestuurder/directie voor het gevoerde beleid en beheer.
  3. Het besluit wordt genomen dat met algemene stemmen goedkeuring te verlenen aan het voorstel van de voorzitter om de gehele winst toe te voegen aan de algemene reserve.
  4. De vergadering bedankt de notulist van deze vergadering voor het vastleggen.
  5. Op voorstel van de voorzitter machtigt de vergadering de bestuurder van de vennootschap tot het verrichten van alle handelingen welke nodig of gewenst zijn teneinde de besluiten zoals bovenstaand vermeld onder punt 1 tot en met punt 4 te realiseren.
  6. De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te PLAATS op DATUM.

Voorzitter, notulist

De boekhouder van Nederland

We laten je graag zien waarom we de nr. 1 boekhouder van Nederland zijn.

1.500+ ondernemers gingen je voor!

Ontdek waarom meer dan 1.500 ondernemers reeds voor AdministratieNL hebben gekozen.

Online en betaalbare boekhouder

Wil jij ook je boekhouding online geregeld hebben? Via je persoonlijke dashboard heb je 24/7 toegang tot je administratie en cijfers. Wel zo handig!

Hebben we je overtuigd?

AdministratieNL is de meest gekozen boekhouder van Nederland. Betaalbaar en Betrouwbaar.

Scherp tarief? Waarom niet. Profiteer van onze scherpe tarieven.