Waar moet je op letten bij de cao transport en de administratie?

De CAO transport is specifiek in het leven geroepen voor ondernemers die in de transport- en koerierssector werkzaam zijn. Ze moeten zich houden aan de verplichtingen die hierin worden gesteld inzake de personeel die ze indienst hebben.

De volgende zaken zijn enorm belangrijk om rekening mee te houden:

 • Functieomschrijving van de werknemer
 • Loonschool en trede indeling
 • Wel of geen reiskostenvergoeding
 • Arbeidstijdenwet

CAO transport en de salarisadministratie

Hieronder tref je een voorbeeld overeenkomst die je kan gebruiken voor je personeel, indien je werkzaam bent in de transportsector.

Artikel 1: Datum indiensttreding, functie en plaats werkzaamheden

Er is een dienstverband aangegaan voor de periode van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

De werknemer is aangenomen voor de functie van Koerier.

De bij deze functie behorende werkzaamheden bestaan uit: Het vervoeren van goederen over weg en voorts alle werkzaam­heden die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.

De werkzaamheden worden uitgeoefend in of vanuit de vestiging Rotterdam.

Artikel 2: Duur dienstverband

Deze arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van 12 maanden en eindigt derhalve in elk geval van rechtswege op artikel 1 van deze overeenkomst aangegeven datum.

De arbeidsovereenkomst kan tussentijds in onderling overleg worden beëindigd met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven opzegtermijn. Werkgever hecht er – nu voor alsdan – waarde aan om aan de werknemer aan te zeggen dat deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – nadat die is geëindigd van rechtswege – niet zal worden voortgezet. Aldus wordt hierbij voldaan aan de wettelijke aanzegverplichting van de werkgever als bedoeld in artikel 7:668 BW. Door ondertekening van deze arbeidsovereenkomst erkent de werknemer dat de werkgever aan zijn wettelijke aanzegverplichting heeft voldaan. De werknemer zal daarom geen aanspraak kunnen maken op de aanzegboete als bedoeld in artikel 7:668 lid 3 BW.

Artikel 3: Proeftijd

Dit arbeidscontract is aangegaan met inachtneming van een wederzijdse proeftijd van een (1) maand. Gedurende deze proeftijd kunnen beide partijen het arbeidscontract met directe ingang beëindigen. Desgewenst zal werkgever, en dit uitsluitend op verzoek van werknemer, de redenen voor de opzegging tijdens de proeftijd nader schriftelijk toelichten.

Artikel 4: Cao

Op dit arbeidscontract is van toepassing de cao Beroepsgoederenvervoer.

Artikel 5: Salaris

Werknemer ontvangt conform de cao en loonschaal C en trede 4 een salaris van € ….. bruto per uur door werkgever te voldoen voor of op de laatste dag van de maand.

Artikel 6: Reiskostenvergoeding

De werknemer ontvangt geen vergoeding voor de reiskosten woon-werkverkeer. Indien achteraf hierover schriftelijk wordt overeengekomen bedraagt de vergoeding maximaal € 0,19 per gereisde kilometer met een maximum reiskostenvergoeding van € 120,00 per maand.

Artikel 7: Salaris bij arbeidsongeschiktheid en wachtdagen

 1. In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval en dergelijke, zal werkgever, indien en zolang in die periode het dienstverband voortduurt, gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid 70% van het brutoloon door­betalen, doch gedurende de eerste 52 weken ten minste het voor werknemer geldende ­minimumloon.
 2. Werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de door werkgever vastgestelde voorschriften in verband met ziekmelding en controle.
 3. Wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer gedurende de eerste twee dagen van een ziekteperiode geen recht op loon. Dit geldt niet indien werknemer na het einde van een ziekteperiode binnen vier weken wederom ziek wordt.

Artikel 8: Re-integratie na einde dienstverband

 1. Werknemer is verplicht zich onmiddellijk ziek te melden bij werkgever conform de door werkgever vastgestelde voorschriften in verband met ziekmelding en controle als werknemer binnen 4 weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek wordt en op dat moment niet werkzaam is bij een andere werkgever of een WW-uitkering ontvangt.
 2. Als werknemer ziek is op het moment dat hij uit dienst gaat en/of als werknemer voldoet aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dient werknemer zich te blijven houden aan de door werkgever vastgestelde voorschriften in verband met ziekmelding en controle en onder meer:
 • gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige van werkgever;
 • aan werkgever alle informatie te verstrekken die hij op grond van de Ziektewet (ZW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aan werkgever als eigenrisicodrager of aan het UWV dient te verstrekken. Indien werknemer geen toestemming geeft medische gegevens aan werkgever te verstrekken, dient hij deze wel aan een bedrijfsarts of arts-gemachtigde te verstrekken;
 • alle verplichtingen na te komen die volgen uit de ZW of de WIA;
 • mee te werken aan een namens werkgever aangeboden re-integratietraject of proefplaatsing;
 • een (vervroegde) IVA-uitkering aan te vragen indien en zodra de bedrijfsarts dit mogelijk acht.
 1. De verplichtingen hierboven genoemd in lid 2 van dit artikel blijven bestaan zolang werknemer arbeidsongeschikt blijft en een Ziektewet-uitkering ontvangt. De verplichtingen eindigen als werknemer volledig is hersteld, tenzij werknemer binnen 4 weken na herstel melding opnieuw arbeidsongeschikt wordt.
 2. Indien werknemer het in lid 1 of lid 2 van dit artikel bepaalde overtreedt, verbeurt hij aan werkgever een direct opeisbare boete van 2.500,- voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit van de overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze boete is rechtstreeks verschuldigd aan werkgever en strekt deze tot voordeel. Hiermee wordt nadrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 7:650 leden 3 en 5 BW.

Artikel 9: Vakantie en vakantiegeld

Werknemer heeft recht op 24 vakantiedagen per kalenderjaar met behoud van salaris. Hiervan mogen maximaal drie weken worden opgenomen in een aaneengesloten periode. Verlofdagen worden vastgesteld door de werkgever, na overleg met de werknemer. Werkgever is bevoegd maximaal 14 dagen per jaar als verplichte vakantiedagen aan te wijzen. Tevens is het mogelijk dat een periode (maximaal één maand) wordt aangewezen i.v.m. bedrijfssluiting. Deze wordt door werkgever als verplichte vakantie aangewezen. Deze vakantiedagen komen in mindering op het vakantietegoed.

Per jaar heeft de werknemer recht op een vakantiebijslag van 8 % over het op jaarbasis berekende brutosalaris. Werkgever en werknemer komen uitdrukkelijk overeen dat de vakantiebijslag van 8 % naar ratio tezamen met de maandelijkse salaris uitbetaald zal worden.

Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband worden de vakantie­rechten naar rato van het aantal maanden dat werknemer in dienst is, vastgesteld.

Artikel 10: Arbeidsduur, werktijden en overwerk

De wekelijkse arbeidsduur bedraagt ….. uur.

Werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de door werkgever geregelde wekelijkse planning voor maandag t/m zondag. Werknemer is tevens op de hoogte gesteld dat de werktijden tussen 05:00 uur t/m 00:00 uur kunnen plaatsvinden. Werknemer is redelijkerwijs verplicht gehoor te geven aan een redelijk verzoek van ­werkgever om overwerk te verrichten.

Artikel 11: Arbeids- en bedrijfsregels

Werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bij werkgever geldende arbeids- en bedrijfsregels en een exemplaar van deze arbeids- en bedrijfsregels te hebben ontvangen.

Artikel 12: Schadeclausule bij niet nakomen van verplichtingen

Indien werknemer om wat voor reden dan ook de arbeidsovereenkomst c.q. de werkzaamheden eenzijdig beëindigt zonder hier werkgever van te voren van op de hoogte te stellen of zich niet houdt aan de geldende opzegtermijn is werknemer schadeplichtig. In afwijking van artikel 7:650 leden 3 en 5 BW zal werknemer in dat geval een onmiddellijk opeisbare tot voordeel van de werkgever strekkende boete verbeuren van € 250,00 ineens (welke direct al wordt ingehouden op het salaris van werknemer) onverminderd het recht van werkgever om in plaats van deze boete, schadevergoeding te vorderen. Eveneens staat de werknemer de inhouding van de schadevergoeding op het loon toe.

Artikel 13: Wijziging

Werkgever behoudt zicht het recht voor om éénzijdig de arbeidsvoorwaarden te ­wijzigen, met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek. Dit indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daardoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Artikel 14: Wijziging fiscale wetgeving

Bij wijziging van fiscale regelgeving en/of fiscale besluiten waardoor een in deze overeenkomst genoemde fiscale faciliteit wordt gewijzigd, beperkt dan wel komt te vervallen zal de desbetreffende bepaling in deze overeenkomst overeenkomstig worden aangepast.

Artikel 15: Geheimhoudingsbeding

Werknemer zal zowel gedurende als na afloop van deze arbeidsovereenkomst strikte geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar functie te zijner kennis komt in verband met zaken en belangen van de onderneming van werkgever of een met haar gelieerde onderneming. Deze plicht tot geheimhouding omvat eveneens alle gegevens c.q. bijzonderheden van relaties en cliënten van werkgever, waarvan werknemer uit hoofde van zijn/haar functie kennis neemt.

Artikel 16: Concurrentiebeding

Het is werknemer verboden om gedurende een periode van één jaar na het einde van deze arbeidsovereenkomst binnen 10 kilometer van de standplaats, in enigerlei vorm een zaak, gelijk, gelijksoortig, of aanverwant aan die van werkgever te vestigen, te drijven, te doen drijven, mede te drijven, hetzij direct, hetzij indirect, of daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook te hebben.

Artikel 17: Relatiebeding

Gedurende 12 maanden na het einde van deze arbeidsovereenkomst is het de werknemer verboden contact te hebben met, zijn/haar diensten aan te bieden aan of werkzaam te zijn voor of bij een cliënt of relatie van werkgever, c.q. direct of indirect betrokken te zijn bij een onderneming, die aan cliënten of relaties van werkgever diensten verleent. Werknemer verbindt zich voorts in generlei opzicht te bevorderen, direct of indirect, dat een cliënt of relatie van werkgever naar een met werkgever concurrerend bedrijf overgaat. Onder contact hebben met een cliënt of relatie van werkgever wordt mede verstaan het door middel van een of meerdere social media-accounts gelinkt zijn aan cliënten of relaties van werkgever.

Onder cliënt of relatie wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, alsmede zijn/haar werknemers, met wie de werkgever gedurende 18 maanden voorafgaande aan het einde van deze arbeidsovereenkomst een of meer contracten heeft afgesloten. Onder cliënt of relatie van werkgever wordt in dit verband tevens verstaan de potentiële cliënt of relatie, met wie de werkgever gedurende 12 maanden voorafgaande aan het einde van deze arbeidsovereenkomst zakelijke contacten heeft onderhouden. Daarnaast is het werknemer na beëindiging van deze arbeidsovereenkomst strikt verboden om te trachten, direct of indirect, personeel van werkgever – of van een met haar gelieerde organisatie – ertoe te bewegen in dienst te treden bij (een onderneming van) werknemer, dan wel bij een andere werkgever.

Artikel 18: Teruggavebeding

Alle stukken en andere schriftelijke informatie en alle hard- en software die werknemer in het kader van zijn werkzaamheden heeft gebruikt en eigendom zijn van werkgever of welke werknemer in het kader van zijn werkzaamheden heeft vervaardigd, blijven/worden eigendom van werkgever. Werknemer dient deze bescheiden aan werkgever te retourneren indien werkgever daarom vraagt en/of indien deze arbeidsovereenkomst eindigt, zonder dat werknemer hiervan op enigerlei wijze een kopie mag behouden en/of aan derden mag verstrekken. Bij beëindiging van deze arbeidsovereenkomst is werknemer verplicht om alle door werkgever ter beschikking gestelde bedrijfseigendommen onmiddellijk aan werkgever terug te geven.

Artikel 19: Gedragscode voor internet-, e-mail- en social media-gebruik

Werkgever hanteert een gedragscode voor internet-, e-mail- en social media-gebruik waarin voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van het internet- en e-mailgebruik en (zakelijk) gebruik van social media. Werknemer heeft een exemplaar van de gedragscode voor internet-, e-mail- en social media-gebruik ontvangen en verklaart zich door ondertekening van deze arbeidsovereenkomst akkoord met de inhoud van deze gedragscode.

Artikel 20: Slotbepalingen

Nederlands recht is van toepassing op deze arbeidsovereenkomst, alsmede op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze arbeidsovereenkomst.

Artikel 21: Ontvangst exemplaar arbeidscontract

Werknemer verklaart een getekend exemplaar van dit contract en een geparafeerde exemplaar de arbeids- en bedrijfsregels te hebben ont­vangen. Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend.

De boekhouder van Nederland

We laten je graag zien waarom we de nr. 1 boekhouder van Nederland zijn.

1.500+ ondernemers gingen je voor!

Ontdek waarom meer dan 1.500 ondernemers reeds voor AdministratieNL hebben gekozen.

Online en betaalbare boekhouder

Wil jij ook je boekhouding online geregeld hebben? Via je persoonlijke dashboard heb je 24/7 toegang tot je administratie en cijfers. Wel zo handig!

Hebben we je overtuigd?

AdministratieNL is de meest gekozen boekhouder van Nederland. Betaalbaar en Betrouwbaar.

Scherp tarief? Waarom niet. Profiteer van onze scherpe tarieven.