Arbeidsovereenkomst DGA en BV

Je bent een DGA en komt in dienst van je eigen BV. Formeel gezien moet je een arbeidsovereenkomst hebben. Je wordt dus niet op een andere manier gezien dan een externe personeel. Net als iedere andere werknemer, moet je als DGA ook een arbeidsovereenkomst hebben met je werkgever.

De DGA is wel gebonden aan een aantal eisen die door de Belastingdienst worden gesteld. Hierbij moet je denken aan een minimum jaarinkomen en aangepaste sociale rechten.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst DGA en BV

Hieronder tref je een voorbeeld arbeidsovereenkomst die je kan gebruiken als DGA. 

De ondergetekenden:

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NAAM B.V. (RSIN xxxxxxxxx), gevestigd te PLAATS, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer NAAM DGA, hierna te noemen:

“werkgever”

en

2. De heer NAAM DGA, geboren op GEBOORTEDATUM, te GEBOORTEPLAATS, wonende te ADRES, hierna te noemen:

“werknemer”

overwegende:

  • dat werknemer direct of indirect houder is van alle aandelen in het kapitaal van werkgever;
  • dat de algemene vergadering van werkgever de werknemer per DATUM INDIENST voor onbepaalde tijd heeft benoemd in de functie van directeur en de bezoldiging heeft vastgesteld, welke benoeming blijkt uit de aangehechte notulen van de gehouden vergadering;
  • dat partijen de afspraken ter zake van de benoeming tot directeur thans schriftelijk wensen vast te leggen;

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1: indiensttreding

Werknemer treedt bij Werkgever in dienst met ingang van DATUM INDIENST, onder aanvaarding van de in de statuten van de vennootschap omschreven verplichtingen en bevoegdheden.

Artikel 2: werkzaamheden

De functie van Werknemer is directeur, mede belast met het bestuur van de door Werkgever gehouden deelnemingen. Werknemer werkt gemiddeld 40 uur per week. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3: opzegtermijn

Zowel Werkgever als Werknemer zijn gerechtigd deze arbeidsovereenkomst te allen tijden te beëindigen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, niet noodzakelijkerwijze tegen het einde van de maand. Partijen nemen een opzegtermijn in acht waarvan de duur is bepaald door de wet.

Artikel 4: loon

Lid 1
Het loon bedraagt bruto € BEDRAG. De algemene vergadering van Werkgever kan het loon jaarlijks herzien.

Lid 2
Werknemer ontvangt jaarlijks in de maand mei een vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering wordt per periode opgebouwd door reservering van 8% over het ontvangen maandinkomen. Het jaar waarover de vakantie-uitkering wordt berekend loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Indien Werknemer slechts gedurende een deel van het kalenderjaar in dienst is geweest, wordt de vakantietoeslag naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 5: arbeidsinzet

Werknemer verbindt zich alle uit de dienstbetrekking voortvloeiende werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten en daartoe zijn volledige werkkracht en inzet in dienst te stellen van Werkgever met inachtneming van deze overeenkomst en/of wettelijke en andere partijen bindende bepalingen.

Artikel 6: arbeidsongeschiktheid

Indien en voor zover Werknemer wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, zal Werkgever het voor Werknemer alsdan geldende brutosalaris gedurende de arbeidsongeschiktheid van Werknemer, niet langer dan gedurende een periode van maximaal 104 weken, doorbetalen.

Artikel 7: vakantie

Werknemer heeft recht op vakantie met behoud van salaris van 30 dagen per kalenderjaar. Niet opgenomen vakantietijd kan worden meegenomen naar een volgend jaar.

Artikel 8: wijziging van de arbeidsovereenkomst

Lid 1
Werkgever behoudt zich het recht voor de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van Werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Lid 2
Wijzigingen van deze arbeidsovereenkomst zullen schriftelijk worden vastgelegd en ter accordering door zowel Werkgever als Werknemer worden ondertekend.

Artikel 9: geschillen

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Het geschil zal worden voorgelegd aan de competente rechter.

Aldus overeengekomen, opgesteld in tweevoud en op iedere pagina geparafeerd te PLAATS op DATUM.

HANDTEKENING WERKGEVER

HANDTEKENING WERKNEMER

De boekhouder van Nederland

We laten je graag zien waarom we de nr. 1 boekhouder van Nederland zijn.

1.500+ ondernemers gingen je voor!

Ontdek waarom meer dan 1.500 ondernemers reeds voor AdministratieNL hebben gekozen.

Online en betaalbare boekhouder

100% online

Beste service

Wil jij ook je boekhouding online geregeld hebben? Via je persoonlijke dashboard heb je 24/7 toegang tot je administratie en cijfers. Wel zo handig!

Hebben we je overtuigd?

AdministratieNL is de meest gekozen boekhouder van Nederland. Betaalbaar en Betrouwbaar.

Scherp tarief? Waarom niet. Profiteer van onze scherpe tarieven.