Wat is een agio?

Agio is een bedrag dat boven de nominale waarde van een aandeel wordt gestort. De zogenoemde agio behoort tot het eigen vermogen bij een besloten vennootschap. Deze post wordt dus in een jaarrekening opgenomen onder de categorie eigen vermogen.

Hoe kan je agio storten?

Een agio storting kan in een aantal gevallen gebruikelijk zijn. Je kan ervoor opteren om het eigen vermogen te verhogen of om privé middelen over te brengen naar je bedrijf, waardoor je geen belasting hoeft te betalen in box 3. Deze storting moet formeel geregeld worden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Er dienen notulen aanwezig te zijn. Je hoeft dit niet via de notaris te doen.

Wat is dis agio?

Dit is het tegenovergestelde van agio.  Een disagio is een negatieve verschil tussen de werkelijke prijs en de nominale waarde.

Voorbeeld notulen agio storting

Hieronder tref je een overzicht van een notulen voorbeeld agio storting.

NOTULEN van de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NAAM BV, gevestigd te PLAATS, gehouden te PLAATS op DATUM.

 

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer NAAM. Voorzitter wijst voor het houden van de notulen van de vergadering aan de heer NAAM.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het gehele geplaatste aandelenkapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er geen certificaten van aandelen met medewerking van de vennootschap uitgegeven en dat noch vruchtgebruik, noch pandrecht op een of meer aandelen is gevestigd, zodat in deze vergadering geldige besluiten kunnen worden genomen.

De voorzitter stelt aan de orde het volgende:

 1. Vergadering besluit om op de aandelen van de vennootschap een aanvullende storting te doen van € 00000 (zegge: …….), welke storting op de balans van de vennootschap als “agio” zal worden gekwalificeerd en daarom als eigen vermogen heeft te gelden.
 2. De vergadering bedankt de notulist van deze vergadering voor het vastleggen.
 3. Op voorstel van de voorzitter machtigt de vergadering de bestuurder van de vennootschap tot het verrichten van alle handelingen welke nodig of gewenst zijn teneinde de besluiten zoals bovenstaand vermeld te realiseren.
 4. Voorzitter sluit de vergadering.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te PLAATS op DATUM.

 

Aanwezig en akkoord met bovenvermelde besluiten;

 

 

 

HANDTEKENING

 

 

NAAM DIRECTIE

De online boekhouder van Nederland +1.500 ondernemers gingen je voor

 • Abonnementen AdministratieNL

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 39
  Light Abonnement
 • € 59
  Basis Abonnement
 • € 89
  Extra Abonnement
 • € 119
  Compleet Abonnement

Online boekhouden zonder zelf te boeken

 • Overige Tarieven

 • De online boekhouder van Nederland

 • € 15,-
  Loonstrook
 • € 75,-
  Salaris Inrichting
 • € 10,-
  Aanmelden personeel
 • € 15,-
  Online Facturatie
 • € 15,-
  Koppeling Online Facturatie
 • € 75,-
  Persoonlijk Advies
 • € 250,-
  Jaarrekening
 • € 75,-
  Inkomstenbelasting echtgenoot
 • € 15,-
  Aangifte ICP
 • € 175,-
  Prognose Rapportages
 • € 15,-
  Pensioen aangifte